Stachys ecologisch advies

Werkzaamheden

Ecologisch adviesbureau Stachys kan worden ingezet voor de volgende werkzaamheden:

Monitoring en inventarisaties

Basisinventarisaties, monitoring en inventarisaties voor Programmabeheer of SNL,  de nieuwe wet Natuurbescherming en Habitatrichtlijn op het gebied van libellen, sprinkhanen, dagvlinders, flora en vegetaties.


Beheeradviezen

Beheeradviezen op het gebied van flora, vegetatie, dagvlinders, sprinkhanen en libellen. In haar adviezen betrekt Stachys zowel de belangen van de insecten als de belangen van de flora.

 

Quickscans en natuurtoetsen

In het kader van de Natuurbeschermingwet is het bijna altijd aan te raden om een quickscan te laten uitvoeren. In een quickscan wordt op basis van beschikbare informatie en "expert judgement' ingeschat waar de knelpunten komen te liggen en hoe hiermee omgegaan kan worden. Als aanvulling daarop kan soms een aanvullend onderzoek noodzakelijk zijn, bijvoorbeeld wanneer er onvoldoende informatie beschikbaar is over de aanwezigheid van streng beschermde soorten. Aanvullend  onderzoek zal in het juiste seizoen moeten plaatsvinden: voor de meeste soorten (planten zowel als dieren) is dit de periode van begin april tot half september.

Ecologisch adviesbureau Stachys   |   stachys@xs4all.nl   |   alle foto's © I.Niemeijer / D.Schut