Stachys ecologisch advies

Projecten

Inventarisaties en monitoring

De onderstaande lijst is verre van compleet, en sinds 2017 wordt hij ook niet meer bijgewerkt. De afgelopen jaren heb ik mij voornamelijk bezig gehouden met SNL flora- en vegetatiekarteringen in het midden, zuiden en noorden van het land. Habitatkarteringen, een enkele insectenkartering en  twee keer ecologische begeleiding van projecten bij mij in de buurt, zijn er ook geweest. Meer informatie over projecten waar ik bij betrokken ben  is te vinden op de website van Natuurmonitoring.nl, de coöperatie waar Ecologisch adviesbureau Stachys lid van is.


 • Inventarisatie bijzondere planten, insecten, vogels, herpetofauna en zoogdieren in het landschapsontwikkelingsgebied de Horst ten behoeve van de zgn. "groenblauwe diensten" . Herhaling  van 2012. In samenwerking met Via Natura. In opdracht van de (voormalige) gemeente Groesbeek (2016).
 • Vegetatiekartering Langstraat/Elshoutse Wielen (Natuurmonumenten) volgens SNL- Methodiek. In opdracht van Ecoresult (2016).
 • Vegetatiekartering Chaamse Beek (Natuurmonumenten) volgens SNL- Methodiek. In opdracht van Ecoresult (2016).
 • Structuurkartering Fochteloërveen (Natuurmonumenten). In opdracht van Regelink Ecologie en Landschap (2016).
 • Flora- en vegetatiekartering diverse gebieden van Staatsbosbeheer in de provincie Friesland. In opdracht van Altenburg en Wymenga ecologisch onderzoek bv (2016).
 • Monitoring vaatplanten en mossen in 30-tal PQ's in het rivierengebied in het kader van Stroomlijn. In opdracht van V. Harezlak, Phd-studente van de Universiteit Twente (2016-2018). 
 • Monitoring vaatplanten en mossen in 20-tal PQ's in de Sliedrechtse Biesbosch (Staatsbosbeheer). In opdracht van Ecoresult (2016).
 • Flora- en structuur kartering  en insectenkartering (dagvlinders, sprinkhanen en libellen) volgens SNL-methodiek in de Krimpenerwaard (Zuid-Hollands Landschap).  In opdracht van Bureau Waardenburg (2015).
 • Vegetatie- en florakartering van het Drents-Friese Wold (SBB en Natuurmonumenten). In opdracht van Altenburg en Wymenga ecologisch onderzoek bv (2015).
 • Aanvullende habitatkartering ten behoeve van de afronding van de habitatkaart Leenderbos (Noord Brabant). Te karteren gebied o.a. Leenderbos, Grote heide, Tongelreep, Greveschutven, Gastelsche Heide. In opdracht van Staatsbosbeheer (2014).
 • Natuurmonitoring Ooijpolder ihkv Voorbeeldgebied Landschapsontwikkeling Ooijpolder-Groesbeek.  Planten, insecten, vogels, herpetofauna, vissen en zoogdieren. In opdracht van Via Natura en de Gemeente Ubbergen. Herhaling van eerdere kartering (2014).
 • Flora-, structuur- en vegetatiekartering van Ackerdijkse plassen, Ruygeborg en Groene Jonker conform SNL- methodiek. In opdracht van Natuurmonumenten. (2014).
 • Flora- en vegetatiekartering van het Bergerbos conform SNL-methodiek (2013-2014). In samenwerking met Ecologica bv.
 • Flora- en vegetatiekartering van Snep & Scherliet conform SNL-methodiek (2013-2014). In samenwerking met Ecologica bv.
 • Inventarisatie van het onderhoud van de houtwallen op Landgoed Oldenaller (2013). Uitwerking in CMSI. In opdracht van Natuurmonumenten.
 • Biotoopkartering Rijkswegen in Noord-Nederland (2013). In opdracht van Altenburg en Wymenga ecologisch onderzoek bv.
 • Vegetatiekartering Houtwiel. (2013). In opdracht van Altenburg en Wymenga ecologisch onderzoek bv.
 • Flora- en vegetatiekartering Stadswaard bij Nijmegen (2013). In opdracht van Ecogroen Advies. 
 • Vegetatiekartering Ilperveld (2013). In opdracht van Van 't Veer en De Boer Ecologisch Advies & Onderzoeksbureau. 
 • Inventarisatie bijzondere planten, insecten, vogels, herpetofauna en zoogdieren in het landschapsontwikkelingsgebied de Horst ten behoeve van de zgn. "groenblauwe diensten"  (2012). In samenwerking met Werkgroep Milieubeheer Groesbeek en Via Natura. In opdracht van de gemeente Groesbeek.
 • Flora- en dagvlinderkartering de Keent. In opdracht van het Brabants Landschap (2012). 
 • Vegetatie- en structuurkartering conform SNL-methodiek van het Hulshorsterzand (2012). In opdracht van Ecologica bv.
 • Vegetatiekartering Buurserzand (2012). In opdracht van Altenburg en Wymenga ecologisch onderzoek bv.
 • Vegetatie- en florakartering Oostvaardersplassen conform SBB-methodiek. (2012). In opdracht van Altenburg en Wymenga ecologisch onderzoek bv.
 • Flora- en habitattypenkartering langs de grote rivieren voor Stroomlijn (2012). Meegenomen werden de plantensoorten uit tabel 2 en 3 van de Flora- en Faunawet en de habitattypen die door de Habitatrichtlijn zijn beschermd. In opdracht van Bureau Waardenburg bv.
 • Florakartering  van acht natuurgebieden langs de Maas in het kader van de KRW (2012). In opdracht van Bureau Waardenburg bv.
 • Provinciale flora- en vegetatiekartering Limburg. In opdracht van de Provincie Limburg. (2003-2011).
 • Graslandkartering (vegetatietypen en bijzondere soorten) van Natuurgebied "Duffelt, Kellener Althrhein und Flussmarschen" (D). Conform de Grünlandmethodiek van het Landesamt für Natur, Umwelt und Verbrauchersschutz (LANUV) Nordrhein-Westfalen. In opdracht van NABU Naturschutzstation Niederrhein. (2011).
 • Natuurmonitoring Ooijpolder, ihkv Voorbeeldgebied Landschapsontwikkeling Ooijpolder-Groesbeek. Planten, insecten, vogels, herpetofauna en zoogdieren. In opdracht van Via Natura (2011).
 • Structuurkartering graslanden op Marken ihkv weidevogelonderzoek. In opdracht van Van 't Veer & de Boer Ecologisch Advies- en Onderzoeksbureau. (2011).
 • Voorjaarsinventarisatie (flora )van het Savelsbos. In opdracht van Altenburg en Wymenga. (2011).
 • Zomerinventarisatie  Maasoevers (planten en insekten). In opdracht van Bureau Drift. (2011).
 • Vegetatieopnamen langs de Niers, Langevenseloop, Everlosebeek, Kwistbeek, Oostrumsche beek en Loobeek
  In opdracht van Waterschap Peel en Maasvallei (2010).
 • Vegetatieopnamen en libellenmonitoring van de Tungelroyse beek, Roggelse beek en  Elsbeek
  In opdracht van Waterschap Peel en Maasvallei (2010).
 • Vegetatiekartering van het Polderreservaat Kockengen. In opdracht van Bureau Viridis. (2009).
 • Kleine zoogdieren langs de Lozerlaan (Den Haag)
  Soorteninventarisatie van een ecologische verbindingszone in Den Haag.
  In opdracht van Bureau Crex. (2009).
 • Provinciale kartering provincie Utrecht: Gelderse Vallei. In opdracht van Bureau Viridis. (2009)
 • Inventarisatie bijzonder plantensoorten op het terrein van de Nyenrode Business Universiteit te Breukelen. In opdracht van Bureau Viridis. (2009).

 

Overig

 • Nederlandse vertaling website http://www.naturschaetze-suedwestfalens.de. In opdracht van het NABU Kranenburg (2016).
 • Redactie rapporten Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) voor acht natuurgebieden in Noord-Holland (winter 2011-2012). In samenwerking met Van 't Veer en De Boer Ecologisch Advies & Onderzoeksbureau. 
 • Quickscan ihkv sloop voormalig winkelpand te Jisp (NH) 
  In opdracht van familie Groen. (2012)
 • Digitalisering urbaan gebied Noord Limburg 
  In opdracht van Eco-on-side. (2010)

 

 

Publicaties en rapporten

 • Vestiging van de boomkrekel Oecanthus pellucens in het rivierengebied. (Douwe Schut & Iris Niemeijer). Nederlandse Faunistische mededelingen 39 (2013) : 35-41.
 • Blijvende terugkeer van het hooibeestje in de Gelderse Poort? (Beren van Duijn, Bart Beekers en Iris Niemeijer). Vlinders 4/13, 20-23. Als pdf te downloaden op www.geldersepoort.net
 • Inventarisatie flora- en dagvlinders de Keent (Niemeijer, 2012). de Keent.pdf
 • Groenblauwe diensten. Natuurmonitoring Gemeente Groesbeek 2012. (Niemeijer, 2013). Groesbeek.pdf
 • Jahresbericht 2011 für das Naturschutzgebiet "Duffel, Kellener Altrhein und Flussmarchen" Teilgebiet "Landeseigene Flächen". (NABU Niederrhein,  D.Doer, I. Niemeijer, Dr. A.Barkow und C. Liddell, 2012).
 • De Gelderse Poort in 2010 en 2011. (A. Barkow et al.) Jaarverslag 2010-2011 van de Flora- en Faunawerkgroep Gelderse Poort (2012). Als pdf te downloaden op www.geldersepoort.net
 • Voorbeeldgebied landschapsontwikkeling Ooijpolder-Groesbeek. Natuurmonitoring Ooijpolder 2011. (B. Beekers, P. Hoppenbrouwers en I. Niemeijer, Flora- en Faunawerkgroep Gelderse Poort 2011).   
 • Vegetatie-opnamen en libellenmonitoring langs de Elsbeek, de Roggelse beek en de Tungelroyse beek in Noord- en Midden Limburg in het kader van strategische projectmonitoring (Niemeijer, 2011) WSPM Vegetatie en Libellen.pdf  
 • Vegetatie-opnamen langs zes beken en kanalen in Noord- en Midden- Limburg conform de KRW richtlijn (Niemeijer, 2011)  WSPM Vegetatie.pdf
 • Simultaantelling Boomkrekel 21 en 22 augustus 2010: De boomkrekel doet het goed! (D. Schut en I.Niemeijer, 2011). Flora- en Faunawerkgroep Gelderse Poort.
 • De Gelderse Poort in 2008 en 2009. (P van Beers et al.) Jaarverslag 2008-2009 van de Flora- en Faunawerkgroep Gelderse Poort. (2010). Als pdf te downloaden op www.geldersepoort.net
 • De flora van de Gelderse Poort (I.Niemeijer e.a., 2008). Trends van indicatieve soorten tussen 1970 en 2008 en actuele ontwikkelingen van beschermde en bedreigde soorten (vanaf 2004). Uitgegeven door de Flora-en Faunawerkgroep Gelderse Poort, als pdf terug te vinden op www.geldersepoort.net en hier: Flora Gelderse Poort.pdf

 • Spits havikskruid in Noord Limburg: 80 jaar onopgemerkt? (I. Niemeijer)  Natuurhistorisch Maandblad 2008, 97-10.
 • Tirion Libellengids (Jurzitza, 2001) R.Ketelaar (vertaling soortteksten uit het Duits) en I.Niemeijer (vertaling van de inleidende teksten uit het Duits).

 

Cursussen

 • Natur beim Nachbarn erleben. Grensoverschrijdende cursus tot Niederrhein-Guide 2012, NABU Niederrhein (Kranenburg, Duitsland) .
 • Groene wetgeving, basiscursus. 2011, Ecologica (Maarheeze)
 • Ecologisch herstelbeheer:  Laagvenen, rivier- en beekdalen. 2010, B-Ware (Nijmegen)
 • Ecologisch herstelbeheer: Heide, vennen en hoogvenen.  2009, B-Ware (Nijmegen)
 • Cursus Arc-View, 2009 Eco-on-Side (Doorwerth)

 

 

 

Ecologisch adviesbureau Stachys   |   stachys@xs4all.nl   |   alle foto's © I.Niemeijer / D.Schut